Vocabulary, Listening, Grammar. 14.10.2014
Newsday Tuesday

Новини. CBS Evening News: Malala Yousafzai becomes youngest ever Nobel Peace Prize winner

Автор: Ольга Янкова
 

One of the most extraordinary and inspiring stories last week was about this amazing young girl from Pakistan, Malala Yousafzai who became a Nobel Peace Prize winner at the age of 17. Watch the CBS Evening News story about Malala and her co-winner from India Kailash Satyarthi. 

Background – names, organizations and event you should know about:

The Nobel Peace Prize is one of the five Nobel Prizes created by the Swedish industrialist, inventor, and armaments manufacturer Alfred Nobel, along with the prizes in Chemistry, Physics, Physiology or Medicine, and Literature. According to Nobel’s will it has been awarded annually (with some exceptions) to those who have "done the most or the best work for fraternity between nations, for the abolition or reduction of standing armies and for the holding and promotion of peace congresses". The Nobel Peace Prize has been awarded 95 times to 128 Nobel Laureates between 1901 and 2014, 103 individuals and 25 organizations. Due to its political nature, the Nobel Peace Prize has, for most of its history, been the subject of controversies. 

Malala Yousafzai is a Pakistani activist for female education. She is known mainly for human rights advocacy for education and for women in her native Swat Valley in northwest Pakistan, where the local Taliban had at times banned girls from attending school. In early 2009, when she was 11–12, Yousafzai wrote a blog under a pseudonym for the BBC detailing her life under Taliban occupation, their attempts to take control of the valley, and her views on promoting education for girls in the Swat Valley. On the afternoon of 9 October 2012, Yousafzai boarded her school bus in the northwest Pakistani district of Swat. A gunman asked for her by name, then pointed a pistol at her and fired three shots. 

    
Kailash Satyarthi is an Indian children's rights activist and a Nobel Peace Prize Laureate. He founded the Bachpan Bachao Andolan (lit. Save the Childhood Movement) in 1980 and has acted to protect the rights of more than 83,000 children from 144 countries. Satyarthi has highlighted child labor as a human rights issue as well as a welfare matter and charitable cause. He has argued that it perpetuates poverty, unemployment, illiteracy, population growth, and other social problems, and his claims have been supported by several studies. He has also had a role in linking the movement against child labour with efforts for achieving "Education for All".

In order to understand this video we’ll need to know the following words. 

Одна з найнезвичайніших та надихаючих історій минулого тижня про неймовірну молоду дівчину з пакістану, Малалу Юсафзай, котра стала лауреатом Нобелівської премії миру в 17 років. Дивіться сюжет CBS Evening News про Малалу та спів-переможця з Індії Кайлаш Сат’ярті.

Корисна інформація – імена, організації таподії, які вамварто знати:

Нобелівська премія миру— одна з п'яти Нобелівських премій, що була заповідана шведським індустріалістом та винахідником Альфредом Нобелем. Відповідно до волі Нобеля, Премія миру присуджувалася щорічно (з певними вийнятками) тому, хто: ... зробить найбільший, або найкращий внесок в дружні стосунки між націями; в скасування, або скорочення армій, що існують, та в проведення, або агітацію мирних з'їздів”. Нобелівська премія миру була присуджена 95 разів 128 Нобулівським лауреатам з 1901 по 2014 роки, з них 103 особи та 25 орзанізацій. Через свій політичний характер, Нобелівська премія миру більшість часу свого існування була об’єктом протиріч. 

Малала Юсафзай — пакистанська правозахисниця, яка виступає за доступність освіти для жінок у всьому світі. На початку 2009 року, у віці 11 років, Юсуфзай стала відома у світі завдяки блогу, який вона писала для Бі-бі-сі. У блозі вона детально розповідала про своє життя при режимі талібів, про їх спроби взяти під контроль долину Сват і про свої погляди на розвиток освіти для дівчаток. 9 жовтня 2012 року Малала Юсуфзай поверталася додому зі школи на шкільному автобусі; автобус був зупинений людьми в масках і зі зброєю. Один з бойовиків зайшов в автобус і став питати дітей, хто з них Малала. Коли її особу було встановлено, таліб тричі вистрілив в дівчинку, потрапивши в голову і шию. 

Кайлаш Сат’ярті - індійський активіст з захисту прав дітей та лауреат Нобелівської премії миру. Він заснував Bachpan Bachao Andolan (Рух Врятуйте Дітей) у 1980 році та працював для захисту прав більше 83000 дітей у 144 країнах. Сат’ярті виділив дитячий труд як пробрему прав людини та благодійну справу. Він заявив, що дитячий труд поглиблює бідність, безробіття, неосвіченість, ріст кількості населення та інші соціальні проблеми, що також було підтверджено кількома дослідженнями. Також він зіграв роль у поєднанні руху проти дитячої праці та зусиль для досягнення “Освіти для всіх”.

Для того, щоб зрозуміти відео, вам знадобляться наступні слова.

 

Vocabulary:

to span

to connect with a bridge

зʼєднувати

to go forward

to continue, to proceed

просуватися,

продовжувати

campaign

work in an organized and active way toward a particular goal, typically a political or social one

кампанія

to insist (on)

demand something forcefully, not

accepting refusal

наполягати

to recover

return to a normal state of health, mind, or strength

видужувати

to silence

prohibit or prevent from speaking

примусити замовкнути

committed

feeling dedication and loyalty to a cause, activity, or job; devoted

ідейний

tensions

a state of latent hostility or opposition between individuals, groups or countries

напруга

to be envious

feeling or showing envy

заздрити

poise

graceful and elegant bearing in a person

врівноваженість

to stun

to shock, to wow

приголомшити

appeal

a serious or urgent request, typically one made to the public; plea; petition

звернення, заклик

 
 

And now replace the highlighted phrases in the following sentences by the ones we learnt. If you have difficulties with the task, try watching and inserting necessary phrases at the same time.

appeal 
campaign
committed
envious
poise
tensions

А тепер замініть виділені фразі у цих реченнях на ті, що ми вивчили. Якщо у вас виникли проблеми з цим завданням, спробуйте ще раз переглянути відео і одночасно вставляти необхідні фрази.

to go forward
to insist (on)
to recover
to silence
to span
to stun

1.    Today a Nobel Peace Prize committee connected a generation and a hostile international border to select the 2014 winners.
2.    This is really an encouragement for me to continue and to believe in myself, to know that there are people who are supporting me in this movement.
3.    Malala was shot in the head by the Taliban for demanding the girls have the right to an education
4.    She spent nearly four months getting better in a hospital.
5.    Nor prevent her from speaking.
6.    I am really devoted and I want to do what I have already dreamed for and that is for education.
7.    …which Scott as you know is extraordinary, given the pressure between these two countries.
8.    She has this confidence, this calmness about her that is extraordinary. 
9.    And it shocked me today that she made this invitation because it shows that her plea is greater that just on girls’ education.

Language 1

She spent nearly four months recovering in a hospital.

Nearly is one of the degree adverbs, which are used to talk about quantity or measurements. It’s not the only adverb that is used this way though. The most common ones are nearly, about, roughly and approximately. 

Approximately is a formal variant, which you may use in written language or official reports but won’t use it while speaking. 
Approximately half of the respondents refused to state their salary. 
Roughly, nearly and about are quite casual and can be used in everyday speech. We can easily interchange roughly and about, but nearly has a slightly different meaning. 
Nearly means “not quite”, “almost”, so usually the actually number is less than the one given in the sentence. Malala spent nearly four months recovering = means that she spent a little bit less that four months. 
Or let’s say this news coverage is nearly 3 minutes. (it’s a little bit less)
Roughly and about might refer to both: a bit more or a bit less. 
There were about 50 people at the party (maybe a bit more, maybe a bit less)
We will be home in roughly 5 minutes (maybe a bit more, maybe a bit less). 

Nearly – це один з прислівників ступен, які використовуються, щоб говорити про кількість або виміри. Це не єдиний прислівник, ща має таке використання. Найпоширеніші це nearly, about, roughly та approximately (приблизно).

Approximately – це формальний варіант, що можна використовувати у письмі та офіційних доповідях, але не використовується у розмовах. 

Приблизно половина опитуваних відмовилася називати свою зарплатню.

Roughly, nearly та about досить звичайні та можуть використовуватися у щоденних розмовах. Ми можемо легко взаємзаміняти roughly та about, проте nearly має дещо інше значення. 

Nearly означає “не зовсім”, “майже”, отже зазвичай кількість менша від числа, яке вказане у реченні. Малала провела майже 4 місяці одужуючи = означає, що вона провела трохи менше 4 місяців. Або скажімо: ця новина триває майже 3 хвилини. (вона трохи менша за 3 хвилини)

Roughly та about можуть говорити як про “трохи менше” так і про “трохи бльше”.
На вечірці було приблизно 50 людей. (Може трохи більше, а може й менше).
Ми будемо вдома через приблизно 5 хвилин. (може трохи більше, а може й менше).

Language 2

They both agreed they would invite the Prime Ministers of Pakistan and India to join them when they receive the award, which Scott as you know is extraordinary, given the tensions between these two countries. 

What does this “given” mean? And is it some kind of passive voice? – The answer is no. 
Given means that we assume something is true, it is common knowledge and doesn’t have to be doubted.

  • Given his character, he’ll walk you home. (He always walks girls home, you shouldn’t doubt it.)

In this case it’s introducing the new clause of the sentence, which turns it into a transition word. 
Given (that) means that we take some fact into consideration, in this case the tensions between India and Pakistan. 

  • What Malala and Kailash agreed to do is extraordinary considering the fact that (given) their countries have really complicated relationship.  

But given (that) can also introduce condition. In this case its synonyms would be: provided (that), granted (that), supposing (that), assuming (that)

  • The boss will let us go given that there are no clients in the afternoon.

Ok, are you ready for a little language task? 

Що значає це “given”? Це такий пасивний стан? – Відповідь – ні.
Given означає, що ми припускаємо правдивість певної інформації, це ясна річ і не підлягає сумнівам. 

  • Беручи до уваги його характер, він проведе тебе додому. (Він завжди проводить дівчат, можеш в цьому не сумніватися)

У цьому випадку given починає нову частину речення, тобто стає перехідним словом. 
Given (that) означає, що ми беремо певний акт до уваги, в цьому випдку напружені віжносини між Індією та Пакистаном. 

  • Те, що домовилися зробити Малала та Каілаш, надзвичайно, беручи до уваги (given) складні відносини між країнами.

Але given (that) також може презентувати умову. У цьому випадку його синонімами є: provided (that), granted (that), supposing (that), assuming (that).

  • Началник нас відпустить, якщо після обіду не буде клієнтів.

Ну що, готові до невеличкого мовного завдання?

Language Task 

Continue the following sentences:
1.    Given that I go to Chine this summer, I’ll definitely _________
2.    It is given that all the animals _________
3.    ________, given I have enough money. 
4.    Given that you’re moody today, I don’t want to _________
5.    You’ll get promoted next month, given that _________

Use approximately, nearly, about or roughly in the following sentences:
6.    ___________ 60% voted “No” (official report)
7.    I’ll have to read __________ 400 pages by tomorrow. – Oh, come on! Stop whining, it’s only 390!
8.    Did you spend 300$ on these shoes? – Not quite. I spent __________ 300$ on these shoes.
9.    It’ll take you __________ an hour to get to the airport. Depend on the traffic.
10.    We saw __________ 30 kinds of birds in that forest.

I’m waiting for your answers in the comments or my e-mail: [email protected]

PS. The New York Times posted this video of Malala giving a speech while being awarded the Nobel Peace Prize. Watch this amazing girl speak one more time.

Чекаю на ваші відповіді в коментарях або за електронною адресою: [email protected]

ЗИ: The New York Times розмістили відео, коли Малала виголошує промову під час вручення Нобелівської премії миру. Подивіться ще раз, про що говорить ця неймовірна дівчина.  

 

Answers to the previous issue about ABC News: Containing the Ebola Outbreak

Vocabulary Task Keys: 
1.    monitored
2.    dense; packed
3.    had hard time
4.    step forward
5.    tainted
6.    seeps in
7.    scouring
8.    incinerated
9.    concerned; stigma; contract
10.    encountered
11.    reveal
12.    witnessed

Language Task Keys:
1.    The CDC is/are now going door to door.
2.    Officials here are saying that they had a hard time finding a cleanup crew willing to go inside this apartment.
3.    The HAZMAT team is/are protected in hooded chemical resistant suits taped on so nothing seeps in.
4.    Outside the car Thomas Eric Duncan rode in is covered with plastic, a tarp on the ground and shielding the apartment’s front door. 
5.    Everything is placed in secure containers and removed from the apartment, everything is incinerated.
6.    Whether 
7.    if/whether
8.    whether 
9.    whether/if
10.    whether/if

Here you can download the script to the first video!

Prepared by Olha Yankova

Вам також може сподобатися:
Vocabulary
5 популярних тренажерів на смартфон для вивчення нових слів
Тепер можна качати свої м’язи англійської будь-де, бо всі тренажери є на смартфоні! Ви точно маєте вільних 10-20 хвилин щодня, і за цей час ви можете встигнути вивчити декілька нових слів та фраз.Чому б не скористатись цією можливістю? У цій статті хотіла б вам розказати та показати, які ж тренажери…
Fun
One TV show for your English - серіал The Crown
А ви все знаєте про життя англійської королівської родини? Новий шостий сезон серіалу “The Crown” чудовий варіант подивитися щось цікаве й історичне та збагатити свою англійську. Наразі вийшла перша частина останнього сезону, де ви дізнаєтеся про життя принцеси Діани – “королеви…
Vocabulary
One TV show for your English - мінісеріал Beckham
Необов’язково любити футбол, щоб цей мінісеріал сподобався! У новому випуску One TV Show for Your English розглянемо новий документальний кінофільм “Бекхем”. Тут є все про життєвий шлях відомого футболіста Девіда Бекхема: початок кар’єри, шалений успіх та майстерність, кохання…
Contact us
Пн.-Пт.: 9:00-20:30
Сб.-Нд.: 10:00-15:00
Дистанційний курс
 М. ПЛОЩА ЛЬВА ТОЛСТОГО,
вул. Льва Толстого 9-а, 3 пов.
Офіс тимчасово не працює.