Vocabulary, Listening, Grammar. 28.04.2014
Newsday Tuesday

Новини. ABC: From Pope to Saint

Автор: Ольга Янкова
 

Last weekend an unprecedented event took place in Vatican: two Popes were made saints at the same time. Watch the ABC coverage and find out what it was like. Also don’t miss a man talking to his hand in a bonus video from BBC=)

 

Background – names, organizations and event you should know about:

Pope Saint John Paul II (Latin: Ioannes Paulus II), sometimes called John Paul the Great, born Karol JózefWojtyła, was Pope from 16 October 1978 to his death in 2005. He was the second longest-serving pope in modern history and, as a Pole, the first non-Italian since Pope Adrian VI, who died in 1523. John Paul II was one of the most influential leaders of the 20th century. He is recognised as helping to end Communist rule in his native Poland and eventually all of Europe.[1] John Paul II significantly improved the Catholic Church's relations with Judaism, Islam, the Eastern Orthodox Church, and the Anglican Communion. He was one of the most travelled world leaders in history, visiting 129 countries during his pontificate. As part of his special emphasis on the universal call to holiness, he beatified 1,340 people and canonised 483 saints. A key goal of his papacy was to transform and reposition the Catholic Church. His wish was "to place his Church at the heart of a new religious alliance that would bring together Jews, Muslims and Christians in a great [religious] armada."

 

Pope Saint John XXIII (Latin: Ioannes XXIII), Angelo Giuseppe Roncalliwas the 261stPope from 28 October 1958 to his death in 1963. His selection was unexpected, and Roncalli himself had come to Rome with a return train ticket to Venice. He was the first pope to take the pontifical name of "John" upon election in more than 550 years. It was the name of antipope John XXIII (BaldassareCossa), who was removed by church council for the crimes he committedin 1415 in Constance. By choosing the name of John XXIII rather than John XXIV, Roncalli confirmed Cossa’s antipope status. Roncalli himself explained his choice by the fact that it was the name of his father, so it was dear to him. Pontificacy of John XXIII, which lasted almost 5 years, introduced a new course of Vatican policy, which corresponded to the modern reality and was aimed to start a dialogue between different countries and confessions, and also to raise social level of believers in different parts of the world. He called the Second Vatical Council on 28 October 1958. 


The Second Vatican Council (informally known as Vatican II) initiated by Pope Johan XXIII addressed relations between the Roman Catholic Church and the modern world. The council became ideally known for its renewal of Catholic doctrine in a modern timeline and perspective, including introduction of liturgy in national languages and also more open position in relationships with neo-Catholics.

 

In order to understand this video we’ll need to know the following words. 

Минулого тижня безпрецендентна подія відбулася у Ватикані: два Папи Римських були проголошені святими одночано. Дивіться сюжет ABC і дізнайтеся, як це було. Також не пропустіть чоловіка, що розмовляє зі своєю рукою у бонус відео від BBC =)

 

Корисна інформація – імена, організації та події, які вам варто знати.

Святий Іоанн Павло ІІ (лат. Ioannes Paulus II), деколи називається Іоан Павло Великий, уроджений Кроль Юзеф Войтила, був Папою з 16 жовтня 1978 року до своєї смерті у 2005 році. Він був другим Папою, що найдовше займав цей пост, у період сучасної історії, а як поляк, першим не італійцем з часів Папи Адріана VI, що помер у 1523 році. Іоанн павло ІІ був одним з найвпливовіших лідерів 20-го століття. Він визнається як людина, що допомогла повалити комуністичне правління у його рідній Польщі, а потім і у всій Європі. Іоанн Павло ІІ значно покращив відносини католицткої церкви з іудаїзмом, ісламом, східною православною церквою та англіканською церквою. Він був одним з світових лідерів, що найбільше подорожують, відвідавши 129 країн під час свого понтифікату. Як частнина свого всесвітньому заклику до святості, він дав блаженство 1340 людям та канонізував 483 святих. Головно метою його Папства булі трансформація та репозиціонування католицької церкви. Його бажанням було “помістити його церкву у серце нового релігійного альянсу, що об’єднає євреїв, мусульман та християн у великій [релігійній] армаді.”

 

Святий Іоанн XXIII (лат.Ioannes PP. XXIII) —Анджело Джузеппе Ронкаллібув 261-им Папою Римським з 28 жовнтя 1958 року до своєї смерті у 1963 році. Його обрання було несподіваним, Ронкаллі й сам приїхав до Риму з зворотнім квитком у Венецію. Він був першим Папою за 550 років, хто обрав ім’я “Іван”. Це ім'я антипапи (Бальтазара Косси), який за скоєні ним злочини в 1415 був зміщений церковним собором у Констанці. Бальтазара Коссу визнавали антипапою. Його особистість була настільки одіозною, що майже 550 років жоден римський понтифік не називав себе Іваном. Сам Ронкаллі пояснив, що це ім'я дороге йому: так звали його батька. Понтифікат Івана XXIII, що продовжився неповних 5 років, визначив новий курс ватиканської політики, яка відповідала новим реаліям і була покликана встановити діалог між різними країнами та конфесіями, а також покращити соціальне становище вірян у різних регіонах світу. Він скликав Другий Ватиканський Собор 28 жовтня 1958 року.

 

II Ватиканський собор — XXI Вселенський Собор Католицької Церкви відкритий з ініціативи папи Йоана XXIII стосувався Католицької церкви та сучасного світу. Собор став відомим за поновлення католицткої доктрини у сучасному руслі та перспективі, зокрема, впровадження богослужіння національними мовами та відкритіша позиція у стосунках із некатоликами.
Для того, щоб зрозуміти це відео, Вам необхідно знати наступні слова. 

 

Vocabulary:

 

And now replace the highlighted phrases in the following sentences by the ones we learnt. If you have difficulties with the task, try watching and inserting necessary phrases at the same time.

 

Acclaim 
Celebrity
Foremost
Intramural
Lots of ground to cover
Miracle
Predecessor

 

А тепер замініть виділені фразі у цих реченнях на ті, що ми вивчили. Якщо у вас виникли проблеми з цим завданням, спробуйте ще раз переглянути відео і одночасно вставляти необхідні фрази.

 

Reverence 
Secular
Sinner
To rejoice
To waive
To witness
Vitality

1.    Lots of things to deal with today and we begin in Rome, where half a million pilgrims now are packing St. Peter’s square to see a moment in history. 
2.    Pope Francis with Pope Benedict in attendance making saints of two of their previous colleagues: Pope John Paul II and Pope John XXIII.
3.    And throughout the crowd really at that moment a remarkable quiet sense of great respect and admiration in this vast crowd.
4.    These two have a universal praise.
5.    They were religious famous people.
6.    And he arrived on the scene with the energy that electrified millions, non-religious as well as religious, even in the United States.  
7.    John declared that he wanted to throw open the windows of the church and liberals were happy.
8.    I’m a little tired of these internal divisions in the church.
9.    For John XXIII he ignored the usual requirement of the second deed impossible according to the laws of nature, for John Paul II he continued the fast trek to sainthood begun by Pope Benedict.
10.    Saints first to know that they are people who disobey the rules of God. 

 

Language 1

Pope Francis with Pope Benedict in attendance making saints of two of their predecessors: Pope John Paul II and Pope John XXIII.

 

In this sentence we see Roman numbers used after the names of two Popes. It is a common practice in English language. So when do we use those? 


1.    when people with the same name occupy some specific post, for example the Pope, the King etc. In this case we use Roman number, like with John XXIII, John Paul II (two Popes), Louis XV (the king), Catherine I (the queen). When we speak such names, we usually use ordinal number (the numeral+th), so II – is spoken “the second”, XV – “the fifteenth”.

2.    when in one family there are two or more people with exactly the same name, usually of different generations. In family names you can also use Arabic numbers. For example, John Smith and his son John Smith II (2nd). For family names it is also common to use abbreviations Jr. (junior) and Sr. (senior) as well. These are usually separated by commas when written, though it is not a must according to modern grammar rules. For example, John Smith Sr. and John Smith Jr.

 

У цьому реченні ми бачимо римські цифри, що використовуються після имен двох Пап. Це звичайна річ для англійської мови. Коли саме їх можна використовувати? 


1.    Коли люди з однаковим іменем займають певний пост, наприклад Папа чи король. У цьому випадку ми використовуємо римські цифри, як у іменах Іоанна XXIII, Іоанна Павла II (дваПапи), Луї XV (король), Катерини I (цариця). Коли ми промовляємо такі імена, ми використовуємо порядкові числівники (the числівник + th), тому ІІ промовляється як “другий”, XV – як “п’ятнадцятий”.

2.    Коли у одній сім’ї є дві чи більше людини з однаковим іменем, зазвичай у різних поколіннях. У сімейних іменаз також можна використовувати арабські цифри. Наприклад, John Smith та його син John Smith II (2-ий). Також для сімейних імен звично використовувати скорочення Jr. (молодший) та Sr. (старший). Такі скорочення зазвичай відділяють від імені комою, проте це не обов’язково відповідно до сучасної граматики. Наприклад, John Smith Sr. та John Smith Jr.

 

Language 2

 

You must not have known us very well because we are not saints.

And we are talking about Past Modals once again. 
Must (not) have + V3 – an example of past modal, that is used to assume something was or was not true in the past. It means we don’t know for sure, but we are 99% sure about our words. In this case, the Pope say that you didn’t know us if you make name us saints, even though people knew a lot about them and their actions. The assumption is based on the fact that the Popes are made saints.


Some more example:

І знову ми говоримо про Past Modals. 
Must (not) have + V3 – це приклад past modal, що використовується для припущень про минуле. Це означає, що ми точно не знаємо, проте на 99% впевнені у тому, що кажемо. У цьому випадку, Папи кажуть, що ви нас не знали, ящо називаєте святими, хоча люди й знають дуже багато про них та їх вчинки. Висновок робиться з того, що Пап проголошують святими.


Ще кілька прикладів: 

- I don’t have my wallet, but I know I didn’t lose it. I must have left it at work. (У мене немає гаманця, але я впевнена, що не загубила його. Швидше за все, я залишила його на роботі.)
- We ran out of gas in the forest. Our friend had borrowed our car the day before. So he must have forgotten to fill the tank. (У насзакінчивсябензин у лісі.Нашдругпозичавмашинузаденбдотого. Швидшезавсе, вінзабувнаповнитибак.)
- My salmon is gone. My husband is on a business trip and nobody came over to my house. So the cat must have eaten it. (Мійлосользник.Мійчоловік у відрядженні, а в гостініхтонепріходив. Швидшезавсе, йогоз’ївкіт.)

In all of these examples we don’t know what happened but we assume that there is only one explanation possible and we believe that it is true. 

 

In a Language Task 1 rewrite the names using Roman or Arabic numbers and abbreviations and in language task 2 use must have V3

У всіх цих прикладах ми не знаємо, ща трапилося, але припускаємо, що це єдине можливе пояснення ситуації, тому віримо, що це правда. 

 

У завданні 1 перепишіть імена, вокористовуючи римські або арабські цифри чи спрощення, у завданні 2 – використайте must have V3

Language Task 1
1.    Edward the fifth
2.    William K. Lloyd Junior
3.    Marry the twenty second
4.    Thomas Scott Carr Senior
5.    Frank Billings the fifth


Language Task 2
6.    We can’t find the birthday card we bought. We stopped and the coffee shop. 
7.    Liz found her phone in the fridge. She had a fight with her boyfriend in the morning. 
8.    It’s 3 in the afternoon and they are still sleeping. I think they went to bed only in the morning. 
9.    William was gone for two weeks. He came back to work yesterday with gorgeous tan. I think he was went on vacation somewhere nice.
10.    Those two were really mad at each other and now they are laughing over the cup of coffee. I think they talked. 

I’m waiting for your ideas in the comments or my e-mail: [email protected]

 

PS.This video was uploaded by BBC in March but it is so funny, that I just couldn’t ignore it. See a man LITERALLY talk to his hand.

Чекаю на ваші ідеї в коментарях або за електронною адресою: [email protected]

 

ЗИ:BBC завантажило це відео ще в березні, але воно настільки куменде, що я не змогла його проігнорувати. Дивіться як чоловік БУКВАЛЬНО розмовляє з рукою.

Answers to the previous issue about Obituary: Gabriel Garcia Marquez

 

Vocabulary Task:
1.    Obituary
2.    poverty-stricken, superstition, alluring
3.    Solitude
4.    The Book of Genesis
5.    worldwide
6.    exile
7.    reflected, existence
8.    praise
9.    obsessive
10.    seeking, awareness

 

Language Task
1.    would be
2.    had caught
3.    jumped
4.    had watched
5.    would be questioned
6.    poured
7.    had passed
8.    would become
9.    had thrown
10.    had released, would be known

 

Prepared by Olha Yankova

 
Вам також може сподобатися:
Fun
Англійська в піснях. Чим жертвує The Weekend? Розбір і переклад пісні Sacrifice
Всім нам інколи потрібно відволікатись на контент не пов'язаний з війною, тому ми вирішили випустити нове навчально-музичне відео, яке записали для вас ще до 24.02. За 10 хвилин нового випуску рубрики "Англійська в піснях" наша Юля Кравченко розкаже вам трохи про сходження зірки The Weeknd,…
Vocabulary
Як говорити про війну в Україні англійською
Війна в Україні змусила всіх розібратись у купі військових та політичних термінів, про які раніше ніколи не задумувались. Щодня всі ми бачимо активну кремлівську пропаганду і гору фейків, які забруднюють наш інфопростір. Щоб боротись з пропагандою разом, поширювати правдиву інформацію англійською всьому…
Writing
Пишемо супровідний лист англійською (cover letter): поради фахівців
Якщо у вас хороше резюме англійською, то у вас і хороші шанси отримати роботу вашої мрії, проте якщо ви додасте до нього супровідний лист – ваші шанси зростуть удвічі.  Супровідні листи пишуть переважно при пошуку роботи та вступі до іноземних вишів. Деякі роботодавці особливу увагу на наявність…
Інтенсивний курс
 М. ПЛОЩА ЛЬВА ТОЛСТОГО,
вул. Льва Толстого 9-а, 3 пов.
Пн.-Пт.: 12:00-20:00
Нд.: 10:00-15:00
Стандартний курс
 М. ПАЛАЦ СПОРТУ,
вул. Рогнідинська, 4а
Пн.-Пт.: 08:00/09:00-11:00, 13:00-21:30
Сб.: 10:00-15:00
 М. ПОЗНЯКИ,,
вул. Гришка, 6а.
Пн., Ср.: 08:00-20:30
Вт., Чт., Пт.: 09:00-20:30
Сб.: 09:00-15:00
 М. ЛІВОБЕРЕЖНА,
вул. Митрополита Андрея Шептицького, 4, оф. 32 (8 поверх), ТОЦ «Комод». (Вхід через бізнес-центр)
Пн.-Пт..: 09:00-19:00
 М. УНІВЕРСИТЕТ,
вул. Пирогова,4/26
Пн., Ср., Пт.: 10:00-18:00
Вт., Чт.: 12:00-20:00
 М. КОНТРАКТОВА ПЛОЩА,
вул. Хорива, 1-а
Пн.-Пт.: 12:00-20:00
Сб.: 10:00-15:00